Wij weten helemaal niets van u, en willen dat graag zo houden.

Voor de liefhebbers hieronder dan toch de kleine lettertjes:

Brave New App respecteert de privacy van de bezoekers van de website en de gebruikers van haar applicaties, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met one klanten hebben wij daarom en beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het deel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de app van de Autoriteit persoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op de app het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij gen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobile telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de app accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de app beschikbare verse van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de app bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige verse vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

1. Applicatie (hierna ook “de app”): Peter’s Zeurkalender 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ok: “De beheerder”): Brave New App , gevestigd te Albert Cuypstraat 217-3 , 1073 BG Amsterdam , kvk-nummer: 34386315 

Artikel 2 – Toegang tot de app 

De toegang tot de app en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze app alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commercièle, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commercièle aanbiedingen en in het bijzonder net gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De content van de app 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de app te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts en onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Het beheer van de app 

Voor het goede beheer van de app kan de beheerder op ieder moment: de toegang an en bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of en gedeelte van de app alle informatie verwiideren die het functioneren van de app kan verstoren of in striid is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de app tideliik niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de app, waardoor de app of en van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de app is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de apps en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de app of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de app. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij en geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Brave New App . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke person; al identificeerbaar word beschouwd een natuurlike person die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van en identificator zoals een naam, en identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of en of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de app worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via manfred@bravenewapp.com Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van en kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankeliik van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze an hen verstrekt na en uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de app, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commercièle aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: manfred@bravenewapp.com Indien u tijdens het bezoek van de app enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso (o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald 

Artikel 11 – Cookies 

1. Een cookie is en klein tekstbestand dat bij bezoek an onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op one website: 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: – Geen overige cookies 

4. Wanner u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geinstalleerd. 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link teraadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de app kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanner hierop en wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de app zelf, kunt u zich richten tot: Manfred Witteman manfred@bravenewapp.com